Forsynings- og antenneforhold

Varme

Ved opførelsen havde alle 26 huse eget oliefyr, men området er ifølge Albertslund Kommunes overordnede varmeforsyningsplan udlagt til fjernvarmeforsyning, og senest år 2001 skulle alle husene have indlagt fjernvarme.


Albertslund Forsyning tilbyder nu at overtage dit tilslutningsanlæg (TAO)

Du har tidligere selv ejet dit fjernvarmeanlæg (TAO). Nu tilbyder forsyningen en frivillig aftale, hvor du kan leje fjernvarmeuniten af forsyningen. Udgifterne til udskiftningen af fjernvarmeuniten fordeles over flere år og forsyningen står for installation og overordnet vedligehold af fjernvarmeuniten. Du kan læse mere i denne folder.


I dokumentet "Aftale om overdragelse og leje af anlæg - eller leje af nyt anlæg" kan du læse mere om aftale og vilkår.


Pr. 2016 er der ved nyt indirekte tilslutningsanlæg på et strengsystem et investeringsbidrag på 1.400 kr. Her ud over koster det 46,16 km/MWh for drift og vedligeholdelse (2016-takster).


Du kan kontakte Albertslund Forsyning på tlf. 4364 8692 eller info@albforsyning.dk for flere oplysninger eller læse mere på forsyningens hjemmeside.


El

Ørsted har forsyningspligten i grundejerforeningen. Du kan sammenligne el-priser på elpristavlen.dk.

Fejl på elforsyningen kan oplyses via app'en "Albertslund Belysning".


Antenneforhold

Tidligere havde grundejerforeningen sit eget fællesantenneanlæg, men i forbindelse med indførelsen af den nye DR2 TV-kanal ville det desværre blive nødvendigt med en større, kostbar ombygning af anlægget, hvorfor det blev nedlagt pr. 1. oktober 1996, og medlemmerne blev derefter henvist til enten at benytte stue- eller loftsantenner - eller til at træffe individuelle aftaler med YouSee (tidligere KTAS kabel-TV). I den forbindelse har YouSee nedgravet kabler i området, så alle nemt kan blive tilsluttet.


Det er ikke tilladt at montere udvendige antenner på de enkelte huse, men man kan af Teknisk Forvaltning i Albertslund Kommunes få tilladelse til montering af en parabolantenne i haven under hækhøjde.


Stikledninger kloak og vand

Du har mulighed for at lave en aftale om overdragelse af dine private stikledninger for kloak og vand til HOFOR A/S.


ndgår du aftalen overtager HOFOR ansvaret for drift og vedligeholdelse af dine kloak- og vandledninger på din grund. Overtagelsen sker vederlagsfrit. Ledninger og brønde overtages i den stand, de har ved overtagelsen, dog overtages ulovlige kloak- og vandinstallationer ikke.


Udgifterne til drift og vedligeholdelse af de overtagne stikledninger fordeles ligeligt på vandforbruget og vil blive opkrævet via vandafledningsafgiften og vandafgiften. Prisen for vand vil således være den samme hvad enten man vælger at bibeholde sine stikledninger eller overdrage vedligeholdelsen af dem til HOFOR.


Ved at overdrage ledningerne til HOFOR forsikres du mod at få en stor regning fordi din kloak stopper til, bryder sammen eller at dine ledninger trænger til vedligeholdelse.

HOFOR vil i 2017 kontakte grundejerne i Albertslund med tilbud om tilslutning til ordningen.


Læs mere om vilkår på HOFOR's hjemmeside her.Forsynings- og antenneforhold

Fjernvarme-anlæg


Fjernvarmens Serviceordning er nedlagt pr. 31/12-2015.

Du kan i stedet få et Energitjek hvor man tjekker funktionalitet-en af fjernvarmein-stallationen (Unit'en) og varmefordelings-anlægget (radiatorer/ gulvvarme), samt din klimaskærm (vinduer, isolering og indeklima).

Besøget er gratis og du får en mundtlig rådgivning på stedet samt en mindre skriftlig konklusion på en mail efterfølgende.

Læs mere her