Vedtægter

Vedtægter

Foreningens navn er "Den Østrigske Villaby's Grundejerforening" og dens område er de parceller, som er udstykket fra matr.nr. 21, Herstedøster by og sogn:

21 pc, 21 pd, 21 pe, 21 pf, 21 pg, 21 ph, 21 pi, 21 pk, 21 pl, 21 pm,

21 pn, 21 po, 21 pp, 21 pq, 21 pr, 21 ps, 21 pt, 21 pu, 21 pv, 21 px,

21 py, 21 pz, 21 pæ, 21 pø, 21qa, 21qb, 21vu, 21vv

Foreningens hjemsted er Albertslund kommune.


§ 2.

Grundejerforeningens formål er at skabe og bevare et gunstigt boligmiljø for voksne og børn, samt at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil. Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

Foreningen administrerer således områdets fælles anliggender i enhver henseende og drager omsorg for vedligeholdelse, renholdelse og snerydning på de tilskødede arealer og drager omsorg for, at vej- og stibelysning fungerer tilfredsstillende, samt endvidere overtager og vedligeholder de forsyningsledninger, der ikke overtages af offentlige myndigheder.

Foreningen ejer de på de fælles parkeringspladser opførte carporte. Disse carporte administreres i henhold til en særskilt aftale med de enkelte carportbrugere. Udgifterne i forbindelse med driften af carportene afregnes med de berørte brugere i henhold til ovennævnte aftale og er foreningens normale driftsregnskab uvedkommende.

Foreningen er yderligere pligtig til at overtage og administrere ethvert kommende vejbidrag i det omfang, de af kommunen måtte blive pålignet een eller flere parceller indenfor foreningens område.

Grundejerforeningen er endvidere pligtig at overtage påtale af servitutter i det omfang, kommunen overdrager sådan påtaleret.

Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på samtlige de til foreningsområdet "Den Østrigske Villaby" hørende nuværende og kommende tilkørselsveje, interne veje, stier, fællesarealer, legepladser samt grønne områder. Overdragelse af sådanne fællesarealer sker uden vederlag.

Såfremt der opstår uenighed om fordeling af udgifter til vedligeholdelse af veje m.v., kan enhver af grundejerforeningens medlemmer kræve spørgsmålet henstillet til kommunens afgørelse.


§ 3.

Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer af nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Albertslund, ligesom foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af parceller indenfor foreningens område indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Enhver nuværende eller fremtidig ejer af et parcel i "Den Østrigske Villaby", matr.nr. 21 pc-21 pø, 21 qa og 21 qb, Herstedster by og sogn, har pligt til at være medlem af og deltage i foreningens udgifter.

Medlemskabet indtræder ved underskrift af slutseddel eller skøde med den i adkomstdokumentet nævnte overtagelsesdato som skæringsdag og vedvarer, indtil medlemmet frigøres ved, at en ny køber overtager det pågældende medlems ejendom. Skæringsdag for udtræden er det nye adkomstdokuments overtagelsesdato.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.


§ 4.

Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende love, dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser udover, hvad der følger af fællesskabet, jvf. § 2. Således kan bestyrelsen ikke forpligte medlemmerne økonomisk udover det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.


§ 5.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter, som kan påregnes for det følgende år, herunder udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af veje og fællesarealer samt til forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimeligt eller påkrævet.

Kontingentet betales forud for et kvartal ad gangen med lige store beløb for hver parcel. Såfremt andre betalingsterminer ønskes fastsat, eller hvis det i særlige tilfælde skønnes rimeligt, at visse udgifter ikke fordeles ligeligt blandt parcelejerne, kan sådanne ændringer vedtages på sædvanlig måde på generalforsamling uden vedtægtsændring.

I forbindelse med større reparations- og vedligeholdelsesarbejder kan bestyrelsen - efter forudgående vedtagelse på generalforsamlingen - optage lån i et pengeinstitut eller tilsvarende til dækning af de faktiske udgifter. Ydelser på et sådant lån skal fremgå af grundejerforeningens budget.

Det er en betingelse, at en sådan låntagning kan ske således, at intet medlem af grundejerforeningen (incl. bestyrelsen) på noget tidspunkt kan komme til at hæfte for mere end sin egen forholdsmæssige andel af den nedskrevne hovedstol.

Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betaling af medlemskontingentet, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restance og de i forbindelse med opkrævningen påløbende omkostninger, herunder eventuelt advokatsalær, behørigt er indbetalt.


§ 6.

Medlemmer af foreningen, som gentagne gange har været i restance med kontingentbetaling, er pligtige at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af foreningen, på deres ejendom lyses deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for medlemskontingent.


§ 7.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Efter generalforsamlingens beslutning kan den dog udvides til 5 medlemmer. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.

Herudover vælges bestyrelsessuppleant og revisor m.v., jvf. § 13, stk. 7 og 8.

Der er hvert år mindst et af bestyrelsens medlemmer på valg, således at hele bestyrelsen har været på valg indenfor en treårig periode.

Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand (sekretær) og kasserer.

Den fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af landinspektør eller sagfører, og bestyrelsen drager yderligere omsorg for engagering af den nødvendige bistand til reparation og vedligeholdelse af veje og fællesarealer.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.


§ 8.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsesmedlemmerne.


§ 9.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst et bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med suppleanten. Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Dersom formand eller næstformand i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.


§ 10.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden eller en fungerende formand anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Man fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kasereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse eller på girokonto, og kontoen skal være klausuleret, således at kassereren kun kan hæve på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,00.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 1. februar.

Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har en måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1. marts.


§ 11.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder bestyrelse af foreningens formue. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan ændre eller ophæve vedtægterne, men ændringer, herunder beslutning om ophævelse af vedtægterne, vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i løbet af april måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle, og generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffe afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.


§ 12.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 30% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde, som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fremsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 13.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

 5. Forslag fra medlemmerne.

 6. Fremlæggelse af budget for det følgende år og fastsættelse af kontingent.

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 8. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling, dog således, at forslag vedrørende ændring af grundejerforeningens vedtægter skal være foreningens bestyrelse i hænde senest den 1. marts.


§ 14.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afstemning angående spørgsmål om aftale mellem foreningen og ham selv eller søgsmål mod ham selv, ej heller må et bestyrelsesmedlem deltage i afstemning angående spørgsmål om aftale mellem foreningen og trediemand eller søgsmål mod trediemand, for så vidt han deri har en betydelig interesse, der kan være stridende mod foreningens. Efter at vedkommende bestyrelsesmedlem har haft adgang til at ytre sig overfor bestyrelsen, har han ikke ret til at være til stede under afstemningen.


§ 15.

Foreningens medlemmer, d.v.s. de tinglyste ejere af parcellerne, og deres ægtefælle/samlever har møde- og stemmeret på generalforsamlingen. Deltagelse af andre end ovennævnte personer på generalforsamlingen skal godkendes af bestyrelsen.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Til almindeligt foreliggende sager henregnes bl.a. fastsættelse af og ændringer i normale ordensforskrifter, der ikke forårsager væsentlig ulempe for enkelte medlemmer.

Afstemning kan ske ved håndsoprækkelse. Dog skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. Hvert parcel har ialt 2 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er, medmindre andet følger af vedtægterne, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Til vedtægtsændringer fordres dog, at mindst halvdelen af parcellerne er repræsenteret på generalforsamlingen og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Er det foreskrevne antal parceller ikke repræsenteret, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 16.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 17.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til herværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomiske eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtigelsernes opfyldelse.


§ 18.

Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved, at Albertslund kommune overtager de foreningen tilhørende arealer, ligesom dens mulige formue tilfalder Albertslund kommune.

_____________

Således vedtaget af generalforsamlingen den 28. april 1999.


På generalforsamlingen den 28. april 2009 er det besluttet jf. § 5, at kontingentet opkræv-es en gang årligt pr. 1. juli dækkende fra 1/1-31/12 samme år.

Links


Læs referat fra generalforsamlingerneher


Se regnskab og budget her