Ordens regler

Ordens regler

Foruden de forskellige bestemmelser i ovenfor nævnte lokalplan, fællesdeklaration og grundejerforeningens vedtægter er der igennem tiderne på de forskellige generalforsamlinger blandt andet vedtaget forskellige ordensregler m.m.:


Snerydning og glatføre-bekæmpelse

De enkelte grundejere har pligt til at sørge for snerydning og glatføre-bekæmpelse (grusning/saltning) på adgangsstierne fra egen grund til midt på stierne efter de af kommunen fastsatte regler. Snerydning og grusning/saltning af gangstien mod Elmehusene udføres af en af grundejerforeningen ansat entreprenør. Øvrige cykel- og gangstier rundt om bebyggelsen hører under grundejerforeningen Stadionparken.


Vedligeholdelse af fællesarealer

De enkelte grundejere har pligt til at vedligeholde fællesarealet fra egen grund til 1 meter fra skellet.

Grundejerforeningens fællesarealer iøvrigt vedligeholdes med en blanding af betalt arbejdskraft og fællesarbejde. Grundejerforeningens bestyrelse indkalder efter behov til fællesarbejde, hvor de enkelte parceller har pligt til at stille med mindst en person. Fællesarbejdet fordeles normalt over 2 arbejdsdage i hver sin weekend, så alle skulle have mulighed for at deltage. Ved gentagen udeblivelse uden lovlig grund kan bestyrelsen idømme en bøde.

Bemærkninger:

Der indkaldes normalt til fællesarbejde 2 gange om året i forbindelse med forårsrengøring og klargøring til vinteren.


Grundejerforeningen sørger normalt for klipning af fællesarealer med græs helt op til skel.

Hvis træer eller anden bevoksning på fællesarealerne er til gene for enkelte medlemmer, så sørger grundejerforeningen for den nødvendige beskæring m.m.. Der må på fællesarealet ikke nyplantes stikkende vækster med lange torne. Dette gælder også for udskiftning af bestående beplantning.

Affald


Læs mere om affaldssortering her